متن مقاله به زبان آلمانی                                                                 

edameh