بازدید: 72

 

Original Logo transparent blue 2

بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

13 مرداد 1398

واگذارى سهم ايران در درياى خزر به روسيه

نظام جمهورى نكبت بار و ايران بر باد ده اسلامى با امضاء قرار داد دوجانبه، با روسيه، قراردادى كه وزارت دفاع روسيه نوشته و آخوند روحانى امضاء كرده است، و واگذارى سهم ايران در درياى خزر به دشمنان ايران و ايرانى خيانت جبران ناپذير ديگرى را به ليست خيانتهاى خود در حق ايران و ايرانى افزود و لكه ننگ ديگرى را به اميد جلب حمايت روسيه از نظام اسلامى و ماندگارى بر اريكه قدرت و پر كردن هر چه بيشتر حسابهاى بانكى سران نظام غارتگر اسلامى بر دامان كثيف جمهورى اسلامى افزود.

اين خيانت بزرگ تنها خيانت به نسلهاى امروز ايران نيست كه در صورت تصويب و به اجرا در آمدن، خيانت به نسلها و نسلهاى آينده ايران است. واگذارى سهم ايران كه در دراز مدت هزاران ميليارد دلار ارزش داشت بزرگترين خيانت به كشورى است كه حتى دشمنان اشغالگر بيگانه اش نيز در طول تاريخ به آن دست نزدند.

نظام وامانده و در حال سقوط اسلامى به اميد جلب حمايت روسيه براى بقاى نكبت بار خود در ضعيف ترين موقعييت اقتصادى، سياسى و اجتماعى و در انزواى كامل جهانى با دشمن ديرينه ايران قراردادى را امضاء كرد كه حتى بى كفايت ترين و ضعيف ترين كشورها با دوستانشان هم امضاء نميكنند چه رسد با دشمن ديرينه اى كه همواره چشم بر آب و خاكشان داشته و دارد.

بر ايرانيان در سرتاسر ايران و جهان است كه در برابر اين خيانت آشكار و بى سابقه ساكت ننشسته و تمام توان و همت خود را بكار گيرند تا جلو تصويب اين قرار داد را گرفته، اجازه ندهند منافع دراز مدت و منابع و ثروتهاى نسلهاى امروز و فرداى ايران براى بقاى دشمنان داخلى به دشمنان خارجى ايران واگذار شود.

راى دهندگان به اين قرارداد ننگين در مجلس شرم آور شوراى اسلامى بايد بدانند كه در صورت تصويب آن اين خيانتشان نابخشودنى خواهد بود و دير يا زود در برابر دادگاه ملت ستم ديده ايران و نسلهاى آينده به پاى ميز محاكمه كشيده خواهند شد.

اين قرارداد ننگين از ديد ملت ايران بى اعتبار است و در فرداى رهائى ايران هيچ اعتبارى نخواهد داشت.

با اعتراضات سراسرى جلو اين خيانت بزرگ را گرفته و اجازه نخواهيم داد آب و خاك سرزمين نياكانمان بيش از اين براى بقاى نظام جمهورى ننگين و ايران بربادده به فرصت طلبان خارجى، به دست دشمنان داخلى واگذار شود.

پاینده ایران

زنده باد ملت ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)