داوطلب شدن برای همکاری یعنی ایجاد تفاوت در کیفیت امور و شتاب به آزادی کشورمان.

با تکمیل و ارسال این فرم، فرصت هایی در پشتیبانی از حزب و تسریع در آزادسازی کشورمان ایران عزیز برای شما فراهم می گردد.